Általános szerződési feltételek


Jelen Általános szerződési feltételek (röviden: ÁSzF) tartalmazza a lencsek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket az O3 Optika Kft. valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.
Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.
A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt az O3 Optika Kft. iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az O3 Optika Kft. székhelyén.
Az O3 Optika Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont tagja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek, melynek Etikai Kódexét elfogadja.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

O3 Optika Kft. adatai


  • Név: O3 Optika Kft.
  • Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-61. C/5
  • Levelezési cím: 2040 Budaörs Gyár u.2.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-736310
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 13459576-2-41
  • Telefonszám: 06 20 288 4444

  • Email cím:Webáruház használatának feltételei


Felelősség


Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az O3 Optika Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az O3 Optika Kft. kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az O3 Optika Kft. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az O3 Optika Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az O3 Optika Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek.E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az O3 Optika Kft. nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
Amennyiben Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az O3 Optika Kft-nek. Ha az O3 Optika Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok


A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az O3 Optika Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az O3 Optika Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az O3 Optika Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az O3 Optika Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Az O3 Optika Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.O3Optika.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az O3 Optika Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az O3 Optika Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az O3 Optika Kft. külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az O3 Optika Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az O3 Optika Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az O3 Optika Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A Webáruházban történő vásárlás


Regisztráció


A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az O3 Optika Kft. részére:
név,
email cím,
jelszó.

A regisztráció sikeréről az O3 Optika Kft. emailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az office@lencsek.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az O3 Optika Kft. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az O3 Optika Kft-t.
Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


Szerződéskötés lépései


Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Az oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül is le tudja adni az O3 Optika Kftának a rendelését. Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget. Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Megrendelem!" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül. Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Tovább a pénztárhoz" gombot. Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, majd válasszon szállítási módot és címet, majd válasszon fizetési módot, és végül adja meg a kívánt számlázási címet. Ha elkészült, nyomja meg a "Megrendelem »" gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.
A megrendelés leadása a „Megrendelés” gombra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.”
Ha elektronikus fizetést választott, akkor a Webáruház átirányítja a választott online fizetési lehetőséget biztosító O3 Optika Kft. weboldalra. Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is. Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az O3 Optika Kft. részére. Ekkor Ön és az O3 Optika Kft. között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik". Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket az O3 Optika Kft. ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.

A 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet értelmében a Webáruházban történő kontaktlencse-rendeléssel Ön az alábbi nyilatkozatot teszi, és saját magára kötelezőnek tekinti: "Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse-viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ. A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebbõl eredõ helytelen kontaktlencse használat súlyos, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat. Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse viselõként a kontaktlencsét 6 hónapnál nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelõen rendelem meg. Az általam a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz vagy optometristához fordulok. A fentiek elmulasztásából eredõ károkért teljes felelõsséget vállalok."


Adatbeviteli hibák javítása


Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés O3 Optika Kft. részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló rubrika lenyitásával és azon belül a "Törlés" feliratra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).


Ajánlati kötöttség, visszaigazolás


Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az O3 Optika Kft. késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Ön rendelését már elküldte az O3 Optika Kft. részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az O3 Optika Kft. felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az O3 Optika Kft.tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

E visszaigazoló email az O3 Optika Kft. részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az O3 Optika Kft. és Ön között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Az O3 Optika Kft. fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket az O3 Optika Kft. által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az O3 Optika Kft. fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki.


Termékek vételára


A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Kedvezmények: Az O3 Optika Kft. által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint az egyébként is alacsony O3 Optika Kft. árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. Emailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.


Fizetés


A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az O3 Optika Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.


Számla


Az O3 Optika Kft. a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.


Kiszállítás


A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az O3 Optika Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.


Kiszállítási határidő


A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat., melyről minden esetben értesítjük Önt emailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.
A termékek kiszállítási általános határideje 5-20 munkanap.


Kiszállítás módja


A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – történik az alább felsorolt futárszolgálatok valamelyikével, amelyiket Ön a megrendelés leadása során megjelöli:


Futár (Sprinter Futárszolgálat Kft.)


Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az O3 Optika Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon.
A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 347 3000
weben: www.sprinter.hu
emailen: info@sprinter.hu


Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra.

Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor O3 Optika Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

Csomagponton: Pick Pack Pont (Sprinter Futárszolgálat Kft.)


Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton. Az O3 Optika Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon.
A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 803 63 00
weben: www.pickpackpont.hu
emailen: pickpackpont@sprinter.hu

A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén az 5 nap letelte után visszaszállítja azt O3 Optika Kftának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor O3 Optika Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban. Csomagponton: PostaPont (Magyar Posta Zrt.)

Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton vagy csomagautomatából. Az O3 Optika Kft. küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon.
A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 767 82 72
weben: www.postapont.hu
emailen: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 4. napon visszaszállítja azt O3 Optika Kftának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor O3 Optika Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban. Külföldre ajánlott küldeményként (Post2Me.hu Szolgáltató Kft.)

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az O3 Optika Kft. emailben küld Önnek értesítést az ajánlott küldemény feladásának tényéről és a küldemény sorszámáról. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni O3 Optika Kftával és pontosítani a kiszállítási adatokon.
O3 Optika Kft. elérhetősége: 06 (30) 22 22 275
weben: www.o3optika.hu
emailen: office@lencsek.hu

Amennyiben a postás nem talál a megadott címen senkit, értesítőt hagy a sikertelen kézbesítésről, és másnap újra megpróbálja a kézbesítést. Amennyiben a 2. alkalommal is meghiúsul a kézbesítés, úgy a küldemény az értesítőn jelzett postán lesz átvehető. Az értesítőn megjelölt posta 15 napig őrzi küldeményét, és az átvétel elmaradása esetén a 15 nap letelte után visszaszállítja azt O3 Optika Kftának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor O3 Optika Kft. törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy csomagautomatából való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az O3 Optika Kftának utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell a jegyzőkönyv felvételét. Csomagautomatából történő átvétel esetén kérjük, hogy haladéktalanul jelezze ezt a csomagautomatát üzemeltető cég ügyfélszolgálata és a Webáruház felé is. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az O3 Optika Kft. díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az O3 Optika Kft. felelősséget nem vállal!


Átvétel


A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja részletesebben, amely az O3 Optika Kft. Általános Szerződési Feltételeinek része.

Pick Pack Ponton történő átvétel


Országszerte a több mint 600 Pick Pack Pont egyikén (Inmedia, Relay újságárusok; OMV, Avanti benzinkutak; Player's Room és Sport Factory cipőboltok; Coop szupermarketek, stb.) át tudja venni a megrendelését. Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli Pick Pack Pontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

FoxPost csomagautomatából történő átvétel


Országszerte a több mint 80 FoxPost csomagautomata egyikéből át tudja venni a megrendelését.


Elállási jog


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen a vásárolt termékkel és velünk, ezért kontaktlencséinkre, kontaktlencse-ápolófolyadékainkra, szemcseppeinkre és szemüvegkereteinkre 30 (harminc) naptári napos, napszemüvegeinkre 14 (tizennégy) napos indokolás nélküli elállásra adunk lehetőséget.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog: olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac O3 Optika Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az O3 Optika Kft., vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

Az ilyen termékek visszavétele az O3 Optika Kftától nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.


Elállási jog gyakorlásának a menete


Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az O3 Optika Kft. részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az O3 Optika Kft. részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben az O3 Optika Kft. emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár a 30. naptári napon) elküldi az O3 Optika Kftának.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az O3 Optika Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az O3 Optika Kft. 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Elállás esetén a termék O3 Optika Kft. címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha azt a vállalkozás vállalja (az O3 Optika Kft. ilyet mint vállalkozás nem vállal). Az O3 Optika Kftának az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az O3 Optika Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az O3 Optika Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az O3 Optika Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az O3 Optika Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az O3 Optika Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben bármilyen kifogással hivatalos szervnél bejelentést szeretne tenni, kérjük forduljon az Európai Fogyasztói Központhoz.


Szavatosság és jótállás


Szavatosság
Kellékszavatosság

Ön az O3 Optika Kft. hibás teljesítése esetén az O3 Optika Kftával szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az O3 Optika Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az O3 Optika Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az O3 Optika Kft. adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az O3 Optika Kftával.
Ön közvetlenül az O3 Optika Kftával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az O3 Optika Kftától vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az O3 Optika Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az O3 Optika Kft. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


Termékszavatosság


A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (O3 Optika Kft.) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (O3 Optika Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (O3 Optika Kft.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Szavatossági igények érvényesítése


Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
Név: O3 Optika Kft. Kft.
Cím: 2040 Budaörs Gyár utca 2.
Email: office@lencsek.huJogérvényesítési lehetőségekPanaszügyintézés helye


Ön a termékkel vagy az O3 Optika Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: O3 Optika Kft.
Levelezési cím: 2040 Budaörs Gyár utca 2.
Telefon: 06 20 288 4444
Email: office@lencsek.hu

Panaszügyintézés módja


Az O3 Optika Kft. a termékkel vagy az O3 Optika Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szóban közölt panaszt az O3 Optika Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az O3 Optika Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Panaszügyintézés ideje


Az O3 Optika Kft. Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 16.00 között fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben az O3 Optika Kft. és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az O3 Optika Kft.val való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (2017.jan.01-től a helyi Területileg illetékes járási hivatalokhoz hatásköre http://jarasinfo.gov.hu/
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése


Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: Békéltető testületek elérhetőségei

Az O3 Optika Kft. nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása


Az O3 Optika Kft. az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

Az O3 Optika Kft. jogosult jelen Általános szerződési feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.


Tulajdonjog fenntartása


A vételár teljes kifizetéséig a termék az O3 Optika Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az O3 Optika Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


Egyéb rendelkezések


Az O3 Optika Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
Általános szerződési feltételek ezen verziója 2018.01.01-től érvényes.

  • Egészségpénztárak